Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in sedež zavoda:

Javni zavod Pilonova galerija Ajdovščina

Prešernova ulica 3

5270 Ajdovščina

Slovenija

Telefon: 00386 (5) 368 91 77

Faks: 00386 (5) 368 91 78

E-pošta: pilonova.galerija@siol.net

Spletna stran: www.venopilon.com

Matična številka: 1434284

Šifra dejavnosti: 91.020 (Dejavnost muzejev)

Odgovorna uradna oseba: Tina Ponebšek, direktorica

Datum prve objave kataloga: 13. 3. 2018

Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen na spletni strani Pilonove galerije Ajdovščina: www.venopilon.com

Pravne podlage: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O JAVNEM ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI ZAVOD RAZPOLAGA

2.1 POSLANSTVO JAVNEGA ZAVODA

Poslanstvo zavoda je predstavljanje, varovanje, ohranjanje in raziskovanje dediščine Vena Pilona, predstavljanje, raziskovanje in spodbujanje likovne ustvarjalnosti, opravljanje javne službe na področju galerijske dejavnosti v skladu z uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00).

2.2 PODATKI O ORGANIZACIJI JAVNEGA ZAVODA

Zavod opravlja naslednje naloge:

 • zbira, hrani, proučuje, razstavlja in popularizira dela likovne umetnosti, v okviru tega posebej likovna dela in dediščino Vena Pilona,
 • iz zbranega gradiva oblikuje stalne razstave, pripravlja razstave domačih in tujih umetnikov upodabljajoče umetnosti,
 • vodi register umetniških del,
 • sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri vzgoji in popularizaciji likovne umetnosti,
 • sodeluje s strokovnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki,
 • nudi strokovne storitve pravnim in fizičnim osebam v zadevah, ki se nanašajo na sodobno likovno umetnost,
 • izdaja strokovne publikacije s svojega področja,
 • izposoja, prodaja in odkupuje likovna dela,
 • opravlja in razvija restavratorske, fotografske in druge tehnične dejavnost za potrebe likovne umetnosti,
 • izvaja dokumentacijsko, informacijsko in svetovalno dejavnost s področja dejavnosti zavoda,
 • daje svoje prostore na razpolago za razstave in druge kulturne prireditve.

Zavod izvaja v skladu z uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev javno službo, v sodelovanju s pristojnimi državnimi in pokrajinskimi muzeji, za likovne zbirke 20. stoletja.

2.3 ORGANI JAVNEGA ZAVODA

DIREKTORICA: Tina Ponebšek

SVET JAVNEGA ZAVODA: Marjan Krpan (predsednik), Ljudmila Kovač, Andraž Trebovc, Tea Curk Sorta, Primož Brecelj

2.4 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02 z dne 29.3.2004)
 • Popravek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina (Uradni list RS, št. 301300/04 z dne 28.5.2004)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17)
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) –
 • Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
 • Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02)
 • Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFIA, 69/08 – ZZavarE in 40/12 – ZUJF)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZF, 52/16 in 15/17 – odl. US)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17 in 2/17 – popr.)

2.5 INTERNI PREDPISI

 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Pilonove galerije Ajdovščina
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o varstvu delavcev pred diskriminacijo, nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu (mobing)
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti
 • Pravilnik o odpiralnem času
 • Pravilnik o vstopninah
 • Pravilnik o prodaji publikacij
 • Pravilnik o popisu
 • Načrt integritete

3. NAČINI DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Pilonove galerije Ajdovščina www.venopilon.com.

Vpogled v Informacije javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu Pilonove galerije Ajdovščina po vnaprejšnjem dogovoru, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.